Мярка 4

Инвестиции в материални активи

Актив Проджект ООД - Мярка 4

  Начало/Мярка 4

Инвестиции в земеделски стопанства

Вид на подкрепата

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

• Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
• Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
• Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
• Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
• Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
• Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

 


Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Вид на подкрепата

По тази операция се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Могат да бъдат подкрепяни следните видове дейности:

• Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
• Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;
• Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
• Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
• Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Вид на подкрепата

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;
• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

• Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
• Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
• Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
• Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
• Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
• Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
• Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма

Вид на подкрепата

Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:
• Създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти, включени в Анекс 1;
• Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция;
• Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга;
• Организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта;
• Обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства. Предвидената подкрепа е само за производство на енергия за собствено потребление.;
• Инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.

 

Непроизводствени инвестиции

Вид на подкрепата

Подпомагат се непроизводствени инвестиции, които не водят до значително увеличаване на стойността, рентабилността и производствения капацитет на земеделското стопанство. Предвидената подкрепа е насочена към дейности свързани със създаването и възстановяване на равнинни и полупланински характеристики на ландшафта от дървесни видове от местен произход, възстановяване и създаване на влажни зони, възстановяване на пасища и ливади, управление на местообитания, включително в обхвата на Натура 2000 и такива свързани с контрол на почвената ерозия.