Мярка 6

Развитие на стопанства и предприятия

Актив Проджект ООД - Мярка 6

  Начало/Мярка 6

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Вид на подкрепата

Помощта ще се предоставя на млади земеделски стопани.

Младият земеделски стопанин се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на това стопанство.

Под понятието „създаване на ръководител на земеделско стопанство“ се има предвид, лице, което е на не повече от 40 години, към момента на подаване на заявлението, което притежава съответните професионални умения и компетентности и покрива условията за допустимост и определение за създаване на стопанство.

Определение за създаване на стопанство:

Създаването на стопанството е период, в който се отчитат следните събития: началото на създаването, период на кандидатстване за подпомагане по подмярката и край на създаването на стопанството. Събитията се определят както следва:

 

Стартова помощ за неземеделски дейности

Вид на подкрепата

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:

• Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз. Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

 

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

Вид на подкрепата

Помощта се оказва като фиксирана безвъзмездна сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана.

Бенефициенти :

• Земеделски стопани, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства.

Не се подпомагат бенeфиценти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране от ПРСР 2007-2013 г.

Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности

Вид на подкрепата:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Инвестиции в подкрепа за неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства

Вид на подкрепата

По тази подмярка се подпомагат инвестициите за стартиране или развитие на неземеделски дейности в селските райони, сред които са:
• Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
• Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в Анекс І(независимо от вложените продукти и материали ;
• Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
• Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.