Мярка 8

Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Актив Проджект ООД - Мярка 8

  Начало/Мярка 8

Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви

Обхват

Обхватът на тази подмярка ще включва залесяване на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии.

Ниво на подпомагане

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи за създаване.

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 2 500 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 300 000 евро.

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази под-мярка, не може да надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро за периода на действие на ПРСР.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 75%.

 

Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Ниво на подпомагане

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 2 500 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проект, е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 1 500 000 евро за периода на действие на ПРСР.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

 

Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Ниво на подпомагане:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 1 000 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

 

Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Ниво на подпомагане

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 000 евро на проект.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Ниво на подпомагане

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р България и 40% за всички останали.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти


Обхват

  • Географски обхват на мярката – ще се прилага на територията на цялата страна, но само в недържавните горски територии;
  • Производството на материал за добив на енергия – дървесни частици или пелети е допустимо или в рамките на самата горска площ, или като дейност, свързана с работни операции преди промишлената обработка;
  • Всяка „втора” или по-нататъшна преработка – например, производство на мебели се изключва от подпомагане по тази мярка.


Ниво на подпомагане

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 65% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р България и 40% за всички останали.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 300 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.