Мярка

Преструктуриране и конверсия на лозя

Актив Проджект ООД - Преструктуриране и конверсия на лозя

  Начало/Преструктуриране и конверсия на лозя

Вид на подкрепата

По мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" се подпомагат следните дейности:

1. конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните лозарски райони на страната чрез:
а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята;
б) присаждане;

2.  преструктуриране на лозята чрез:
а) презасаждане с промяна на местонахождението на лозята;
б) засаждане с права от националния резерв;

3.  подобряване на техниките за управление на лозята чрез:
а) смяна на формировката със или без смяна на подпорната конструкция;
б) изграждане на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени;
в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения;
г) изграждане на съоръжения за борба с ерозията в следните форми:

        аа) изграждане на противоерозионна агротехника;
        бб) изграждане на подземни колектори за дренаж;
        вв) изграждане на шахти и канали за отводняване;
        гг) изграждане или реконструкция на тераси;

д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване.

За дейностите по т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а" одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една от следните форми:

1.    разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (право на отложено изкореняване), който не надвишава три години, до края на преходния режим за правата за засаждане;

2.    парично обезщетение -предназначено да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две години, с цел полагане на грижи за същите и опазване на околната среда.

Максималният срок за изпълнение на дейностите е до края на втората винарска година, следваща годината на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, сключен между одобрения кандидат и ДФЗ.

Недопустими за подпомагане дейности:

·         презасаждане на лозарски парцел със същия винен сорт и същите разстояния на засаждане, представляващо обичайно обновление на лозята, които са приключили естествения си жизнен цикъл;
·         защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна защита, която включва човешки звуци;
·          защита от щети, нанесени от птици, чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи, закупуване на машини за плашене на птици или с активна защита,която включва човешки звуци;
·         защита от градушка чрез покриване на лозовите насаждения с предпазни мрежи;
·         изграждане на прегради/стени срещу вятър;
·         изграждане на пътища в рамките на лозовото насаждение или които водят до него;
·         подмладяване на лозовите насаждения и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал (подсаждане);
·         смяна на формировката от един вид в същия в зависимост от височината на стъблото - нискостъблени, средностъблени и високостъблени;
·         смяна на формировката на лозя, по-млади от 5 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;
·         преструктуриране и конверсия на винени лозя, които не отговарят на определението за добро агротехническо състояние.

Бенефициенти

·         Гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър по чл. 27 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).

Интензитет и размер на помощта

Максималният размер на финансовата помощ за мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" е до 75 % от стойността на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1 към НАРЕДБА № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. Максималният размер на всички разходи по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лева.

Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2, т. 2 от наредбата се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от две години преди получаване на право на презасаждане. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.

Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване най-малко 7 дни преди неговото начало.

За създаване на лозови насаждения с права от националния резерв не се предоставя парично обезщетение за загуба на доход.

Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход се изчислява съгласно приложение № 2 от наредбата, като цената на килограм грозде е определената за съответната финансова година, в която е подадено заявлението за парично обезщетение. Финансовата помощ се изплаща на две равни вноски. Първата вноска се изплаща по реда на чл. 28, ал. 2 от наредбата, а втората вноска - в периода от 1 август до 15 октомври на втората финансова година.

Министърът на земеделието и храните със заповед определя за всяка финансова година цената за килограм грозде.