Правни услуги

Устни и писмени правни консултации на физически и юридически лица.
  • устни и писмени правни консултации на физически и юридически лица;
  • участие в подготовката и сключването на граждански и търговски сделки;
  • подготовка и съдействие за извършване на  нотариални действия;
  • изготвяне на договори и становища по тях, пълномощни, молби и други документи;
  • проучване и правен анализ на конкретни въпроси, казуси;
  • регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел.