Актив Проджект ООД

Научете повече за нас

„АКТИВ ПРОДЖЕКТ” ООД е консултантска компания, специализирана в подготовка и управление на проекти по европейски програми, основно свързани със земеделието. Фирмата предоставя услуги на всички, които искат да развиват и управляват своя бизнес успешно. В дружеството работи опитен и квалифициран екип от  служители и външни консултанти.

Основният ни приоритет е индивидуалното  отношение към всеки един отделен проект - от неговото стартиране до успешната му реализиция, за което нашите клиенти могат да разчитат на качествено и срочно обслужване. 

Целта на нашата дейност е да подпомага представителите на малкия и среден бизнес да се възползват от безвъзмездните финансови средства по европрограмите, за да финанансират и управляват ефективно  инвестициите и проектите си. Получаването на безвъзмездно финансиране е крайният резултат от процеса на подготовка, кандидатстване и реализиране на проекта. От първия до последния му етап „Актив Проджект” ООД може да Ви предостави отделни или пакет от услуги, свързани с:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по която бенефициенти са земеделски производители, предприятия от хранително-вкусовата промишленост (сектора за преработка на селскостопански и горски продукти); фирми, развиващи неземеделска дейност на територията на селски район – производство, селски туризъм, услуги, в това число социални услуги, Общини и организации с нестопанска цел.

ПРСР 2014-2020Програма за развитие на селските райони

Мярка 4

Инвестиции в материални активи

 

Мярка 6

Развитие на стопанства и предприятия

 

Мярка 7

Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

 

Мярка 8

Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите

Мярка

Преструктуриране и конверсия на лозя